Door het maken van een reservering/boeking van een sessie en/of aankopen doet, aanvaardt u de Algemene Voorwaarden van Baby Spahuys. Deze algemene voorwaarden voorkomt verkeerde verwachtingen en geeft beide partijen duidelijkheid en zekerheid.

 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Baby Spahuys op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen opdrachtnemer en consument. Baby Spahuys heeft het recht ze te wijzigen en brengt de klant (indien van toepassing) op de hoogte van wijzigingen in de voorwaarden.

 

Artikel 2 – Bescherming persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van kracht. Baby Spahuys vindt privacy zeer belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens van consument om. De gegevens worden alleen gebruikt voor professionele doeleinden. Wij zullen de gegevens alleen met toestemming gebruiken en zullen dit nooit aan derden doorgeven of verkopen. Wij gebruiken de door de consument verstrekte gegevens enkel om een boeking/reservering spoedig te behandelen. De eventuele door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Artikel 3 – Intellectueel eigendom en auteursrecht

Alle ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, teksten etc. gemaakt door of in opdracht van Baby Spahuys getoond op onze website of Facebook etc. zijn eigendom van Baby Spahuys. Dit valt onder intellectueel eigendom en auteursrecht. Niets van dit alles mag worden gekopieerd en/of nagemaakt, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor geven. Je kunt de toestemming aantonen middels een schriftelijke verklaring welke je in dat geval door Baby Spahuys wordt aangeboden. Wanneer Baby Spahuys toestemming verstrekt dient te alle tijde de bron vermeld te worden. Baby Spahuys mag zelf alle informatie en beelden te alle tijde inzetten voor doeleinden met betrekking tot het bedrijf en marketingdoeleinden.
Foto’s en video’s maken tijdens de sessie is mogelijk, echter vragen we wel begrip op de privacy van onze medewerkers en andere bezoekers en deze niet op de video’s en foto’s vast te leggen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Baby Spahuys biedt hydrotherapie en babymassages aan in de vorm van sessie's en cursussen. Daarnaast is het mogelijk om bij Baby Spahuys diverse producten aan te schaffen.

 

Artikel 5 – Prijzen

Het aanbod van alle producten en diensten van Baby Spahuys’s genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
Baby Spahuys behoudt zich het recht om ten alle tijden de prijzen aan te passen.

 

Artikel 6 – Garantie

Baby Spahuys staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen zoals omschreven op de website www.babyspahuys.nl. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Baby Spahuys kan doen gelden.

 

Artikel 7 – Weigering en overmacht

Baby Spahuys behoudt zich het recht te alle tijde een sessie te kunnen weigeren zonder opgaaf van reden. In geval van overmacht is Baby Spahuys niet gehouden de verplichtingen naar de consument na te komen. Respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan brand, (energie)storingen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers en weersomstandigheden. Bij ziekte wordt gezocht naar een passende oplossing.

 

Artikel 8 – Sessie

Consument is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van de baby. Tevens draagt de consument de volledige verantwoordelijkheid voor de gekozen sessie en de baby dient te alle tijden vergezeld en in de gaten gehouden te worden door de consument.
Baby Spahuys kan op geen enkele wijzen aansprakelijk gesteld worden voor boven vermelde punten, ongevallen en op enig letsel of schade aan personen (direct als indirect) die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt verklaart door aantoonbare schuld of nalatigheid. Deelname aan alle activiteiten van Baby Spahuys zijn geheel voor eigen risico.
Mocht er sprake zijn van medische klachten of medicijn gebruik of is de baby onder behandeling bij een medisch specialist, geef dit dan door vóórdat de sessie begint. Tevens dient het bezoek aan Baby Spahuys alvorens overlegd te worden bij de medisch specialist, voordat de boeking gemaakt wordt.
Baby Spahuys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel of voor schade of vermissing van eigendommen tijdens een sessie.
Baby Spahuys verleent geen medische (baby)massages. De Spa is toegankelijk voor baby’s van 14 dagen (zodra het navelstompje geheeld is) tot en met 12 maanden, met maximaal 2 volwassenen (vanaf 16 jaar).

 

Artikel 9 – Cadeaubon

Alleen cadeaubonnen die aangekocht en geregistreerd zijn bij Baby Spahuys kunnen gebruikt worden als betaalmiddel op de sessies en/of producten van Baby Spahuys.
Cadeaubonnen zijn één jaar geldig na uitgiftedatum, welke op de bon vermeld staat.
Mocht het tegoed niet in één keer besteed worden, blijft het resterende bedrag op de bon staan, die je de volgende sessie alsnog kunt besteden. We geven geen geld retour.
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
Cadeaubonnen zijn op te halen op afgesproken tijden in de Spa. Op sturen van cadeaubonnen is tegen verzendkosten mogelijk. De ontvanger van de cadeaubon is zelf verantwoordelijk voor het tijdig innen van de bon vóór de geldigheidsdatum. Het namaken van cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Baby Spahuys sprake van is, zal aangifte worden gedaan.

 

Artikel 10 – Verzenden

Baby Spahuys maakt voor verzendingen gebruik van de service van PostNL. Hiervoor hanteert Baby Spahuys tevens de voorwaarden en tarieven van PostNL. Deze zijn terug te vinden op http://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/tarieven/. Voordat Baby Spahuys een bestelling verzend, wordt het product nauwkeurig gecontroleerd. Uiteraard wordt het product zorgvuldig verpakt zodat het in de juiste conditie geleverd wordt.
Bij beschadiging tijdens het transport, dient de consument dit binnen 2 dagen na afleveringsdatum per email (info@babyspahuys.nl) te melden.

 

Artikel 11 – Afhalen

Het is mogelijk om het product bij Baby Spahuys op te halen op een nader overeen te komen tijdstip op het adres genoemd in artikel 1.

 

Artikel 12 – Betaling

Bij online reserveringen dient de sessie middels iDeal betaald te worden. Betalingen in de Spa kunnen contant of per pin tijdens de sessie voldaan worden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Baby Spahuys te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Baby Spahuys behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Annulering, te laat, no-show

Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Baby Spahuys verzet de afspraak naar een andere dag. Baby Spahuys geeft geen geld retour en keren het ook niet uit in vorm van een cadeau-/tegoedbon. Indien binnen 24 uur de afspraak geannuleerd wordt of de consument is niet aanwezig bij de afspraak (zonder afspraak, dus no-show), dan is Baby Spahuys genoodzaakt om alle kosten in rekening te brengen. Bij meer dan 5 minuten te laat komen van de afspraak, wordt deze tijd in mindering gebracht op de sessie. Dit om de sessie van anderen niet te verstoren.  

 

Artikel 14 – Klachten

Baby Spahuys doet haar uiterste best om de sessies zo gezellig mogelijk te maken. Mocht zich een klacht voordoen van welke aard dan ook, dan verzoekt Baby Spahuys contact op te nemen middels het contactformulier of per email (info@babyspahuys.nl).
Eventuele klachten met betrekking tot verrichtte werkzaamheden door Baby Spahuys dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na de sessie, schriftelijk ingediend te worden bij Baby Spahuys.
Baby Spahuys vertrouwt erop dat zoveel mogelijk relevante informatie met betrekking tot de klacht gegeven wordt. Uiteraard wordt de klacht uiterst serieus genomen en zo snel mogelijk beantwoord. Tevens staat Baby Spahuys open voor opmerkingen en/of tips, om de werkzaamheden te kunnen verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden